ESTRUCTURA DE LA TERRA

ATMOSFERA

GASOS

Oxigen

Anhídric carbònic

Vapor d'aigua

Ozó

Nitrogen

TROPOSFERA

Hi ha vida

Amplada +/- 20 km

Origen dels vent

Es formen núvols

ESTRATOSFERA

Alçada fins 50 km

Baixa temperatura

Capa d'ozó

HIDROSFERA

VAPOR D'AIGUA

Forma núvols

GLAÇ

Regions polars

AIGUA LÍQUIDA

Salada

Mars

Oceans

Dolça

Subterrànies

Superficials

Llacs

Rius

Torrents

GEOSFERA

ESCORÇA

Capa més externa

Sòlida

Formada per roques

Profunditat +/- 50 km

MANTELL

Capa entremitja

3000 km

Alta temperatura

Magma

NUCLI

Capa interna

Ferro

3400 km

molt alta temperatura

Interior sòlid

Exterior líquid

Ha terminado su presentación
Reiniciar
es