Freedom: groupthinking and independent thinking

Mieke Mosmuller

Freedom: groupthinking and independent thinking


Mieke Mosmuller

English German Subtitles

I believe it is very important that we, as human beings, take care not to carry the desire within us to belong to a certain group

For the truth to develop in your heart, you need to be independent.

10:44

That is why I say: you need to make sure that you don't want to belong to a certain group in your life.

Het is belangrijk in je leven niet de wens te koesteren om bij een bepaalde groep te willen behoren.

Stand on your own two feet and make your own judgement.

Sta op je eigen benen en vorm je eigen oordeel

Not based on what others expect of you, not because you are afraid of being excluded,

Niet op basis van wat anderen van jou verwachten, niet omdat je bang moet zijn omdat je uitgesloten wordt,

Think independently

Denk zelfstandig

11:37

Professor Marcel Levi, Parool

difficulty with the doom-and-gloom thinking of what he calls 'experts'.

moeite met het doem-denken van de 'deskundologen'

14:07

when you are dependent on the other person's judgement, then you are a poor person. And so you need to make sure in your life that this is not the case.

Wanneer je afhankelijk bent van een oordeel van de ander, ben je een arm mens. 'Je moet' er dus in je leven voor zorgen dat dat niet het geval is.

15:00

Take control of your thinking

Neem het denken in de hand.

We have an associative thought process within us. And that has to be educated, we have to determine the course of our own thoughts ourselves.

Wij hebben een associatief vermogend gedachteproces in ons, en dat moet worden opgevoed. We moeten zelf de loop van ons gedachteproces bepalen.

so we do not think what others want us to think

opdat we niet denken wat anderen willen dat wij denken.

16:16

Bring yourself to determining the course of your own thoughts on the basis of facts

Breng jezelf ertoe om zelf de loop van de gedachten te bepalen. aan de hand van feiten

Only then we can speak of independently coming to a judgement.

Dan pas kun je spreken dat je zelfstandig tot een oordeel komt.

What you would be able to have gained the sight and ability to keep yourself out of all influence by any group of thoughts.

zicht en vaardigheid gewonnen om je buiten alle beïnvloeding door je buiten de invloed van alle groepen te houden. In het associatieve denken ben je er aan overgeleverd,

In associative thinking you are at the mercy of it, but in free thinking, you are outside it, you are liberated from it. You will find a group, but the path is reverse.

In het associatieve denken ben je er aan overgeleverd, In het vrije denken, ben je daar buiten, ben je er van bevrijd. Je kunt het alleen ontwikkelen als je wens om ergens bij te willen horen opvoedt. Je vindt wel, een groep, maar de weg is omgekeerd.

One can also be fresh, curious and start anew every morning.

je kunt als mens vrij zijn, nieuwsgierig en ieder morgen opnieuw gezinnen.

Message from Antonio Guterre, Secretary General to the United Nations.

De leugen regeert.....

ENG GERMAN subs

You've finished your presentation
Restart
en