To view MYNMAR - Mind Map please update your browser.

MYNMAR

สถานที่ท่องเที่ยว

โบสถ์เเละพระวิหาร

Kendo, Poom, Nono

พระวิหารชเวดากอง

เป็นพระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า

พระเจดีย์ไจปุ่น

อยู่มามากกว่า๕๐๐ปี สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่

วัดมาหากันดายงค์

เป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ.

ป่าในพม่า

ป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพม่ามี 2 แห่งคือ Bago Yoma และ Shan Plateau

Nono, Poom

Shan Plateau

Bago Yoma

ภูเขาในพม่า

Chan, Poom

Mount Popa บนยอดเขามีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเอเชีย. Mount Popa.

น้ำตก

น้ำตกดิบใหญ่ - อยู่ใต้ลงมาจากน้ำตกเขาใหญ่ซึ่งลำธารของน้ำตกทั้งสองแห่งใหลลงมาเจอกัน ทางเข้าใช้เส้นทางเดียวกันที่จะไปชมน้ำตกเข้า. Nono, Kendo, Poom, Chan. น้ำตกเจาะกะดิน - เป็นน้ำตกสูงสวยงามตกลงมาจากหน้าผาประมาณ ๓๐ เมตร การเข้าเยี่ยมชมเดินเท้า ๑ กิโลเมตรจากบ้านเอ้ตอง า ระยะทาง ๓ กิโลเมตรจากอาคารสำนักงาน. Nono, Kendo, Poom. น้ำตกดิบใหญ่. Chan. น้ำตกเจาะกะดิน. Poom.

พม่าเป็นหนึ่งในสถานที่สบายที่สุดที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ ๖๘๐๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

ประวัติศาสตร์

CHAN u do this one mainly but help other 2

การปกครอง

โดนปกครองโดยอังกฤษ

Poom

การสู้ลบ

สงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่หนึ่งระหว่างพ.ศ.๒๓๖๗–๒๓๖๙. Chan, Nono.

อารยธรรม

มนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าราว ๑๑๐๐๐ ปีมาแล้ว. Kendo, Nono. ชนเผ่าแรกที่สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คือชาวมอญชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว ๒๔๐๐ ปีก่อนพุทธกาล.

ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

อาเซียน

Chan

การเข้าร่วม. Kendo, Nono, Poom. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations). Poom, Nono. ภูมิศาสตร์อาเซียน. ภาพภูมิอากาศ. พม่าเข้าร่วมอาเซี่ยนตอนวันที่๒๓ก.ค. ๒๕๔๐ ชา. อาเซียนมีพื้นที่ราว ๔๔๓๕๖๗๐ ตารางกิโลเมตร. Poom, Nono. มีประชากรราว ๕๙๐ ล้านคน. Nono Poom, Kendo. ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซีในประเทศพม่า ซึ่งมีความสูง ๕๘๘๑ เมตร. Kendo Chan Nono. ภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 C. Poom, Nono. ร่วมกับอีก๑ประเทศลาวก่อนที่จะเข้ามาก็มีบลูไนดารุสซาลาม เวียดนามอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์. และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังคลาเทศและปาปัวนิวกินี. ส่วนประเทสที่เข้ามาหลังจากพม่า๒ปีได้แก่กัมพูชา.

วัฒนธรรม/ชีวิตประจำวัน

ภาษา. ศาสนา. Chan. การเเต่งตัว. คนต่างประทศร่วมกับพม่า. Kendo, Nono. ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ. Nono. ศาสนาพุทธ(ร้อยละ๘๙). Kendo, Nono. ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ๕). Chan. ศาสนาอิสลาม(ร้อยละ๔). Poom. คนส่วนใหญ่ในพม่าเป็นพระและเณรครั้งเดียวในชีวิต. Nono. ผู้หญิงในพม่านิยมทาทะนาคา. Kendo. ในพม่ามีคอินเดีนอพยพเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเพราะอิดเดียอยู่ติตกับพม่าทางด้านตะวันตก. Poom. ผู้หญิงในพม่า. Poom.

เศรษฐกิจ

การเงิน. ความสัมพันระหว่างไทยกับ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์. ๗๒๕จั๊ตเท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ. Kendo, Nono. ๒๔ จั๊ตเท่ากับ ๑ บาทไทย. Kendo, Nono. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒ฝ่ายมีความร่วมมือทวิภาดี. Chan, Poom. ประเทศพม่าเเละไทยได้ร่วมมือปราบยาเสพติตเเละการค้ามนุษย์. Kendo, Poom, Nono. ในปี ๒๕๕๔ ไทยเป็นผู้ค้าอันดับ ๒ ของเมียนมาร์. Nono. มีแรงงานเมียนมาร์ ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการพิสูจน์สัญชาติเเล้ว ๘๐๘๕๘๐ คน นำเข้าเเรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องมาเเล้ว ๑๐๑๐๙๔ คน. Poom, Kendo Nono. เงินจั๊ต. Chan. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมารดีขึ้นเป็นลำดับ มีการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยการเยือนและการหารือดับสูง. Kendo Nono.

เพลงประจำอาเซียน

ภูมิประเทศ

ที่ตั้ง: ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติตกับจีน. Poom. มีพื้นที่ ๖๕๗๗๔๐ ตารางกิโลเมตร. Kendo. ลักษณะภูมิประเทศ. ภูมิอากาศ. ส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงจากเหนือลงใต้เพราะเป็นแนวเทือกเขาหิมาลัยสลับกับพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ. พม่า. Chan. ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย. Nono. ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว. Kendo, Poom. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชาน. Poom. ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า. Chan, Nono. ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี. Nono, Kendo. สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศ ส่วนใหญ่หนาว. จะมีอากาศแห้ง และร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก. ยอดเขาคากาโบ ราซี มีความสูง ๕๗๗๑ เมตร และมีที่ราบลุ่ม.

ข้อมูลทั่วไป

ประชากร: ๕๘.๓๘ ล้านคน. Poom. ประชากรพม่า. เมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐเเห่งเมียนมาร์. ปัจจุบันมีรูปแบบปกครองแบบสาธารณรัฐ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สภาประชาชน สภาชาติพันธ์ เเละสภาท้องถิ่น. เมืองหลวง: เนปิดอว์ (พระนครใหม่ของพม่าแทนย่างกุง). Nono, Poom. เนปิดอว์. Chan.

เล่นเกมกัน!!!

การเเข่งร้องเพลงพม่า. คำถามเกี่ยวกับพม่า. คำตอบ. Chan. ชื่อของเมืองหลวงในพม่าคืออะไร?. ๑ ดอลลาร์ เท่ากับกี่ดอลลาร์?. บอกความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่า 1 เหตุผล. ภูเขาอะไรที่สูงที่สุดในประเทศพม่าและกี่เมตร?. ระบายสีธงพม่า. พม่าเข้าอาเซียนในปีอะไร?. เนปิดอว์. ๑ ดอลลาร์ เท่ากับ ๗๒๔ จัตดอลลาร์. ประเทศพม่าเเละไทยได้ร่วมมือปราบยาเสพติตเเละการค้ามนุษย์. ยอดเขาคากาโบ ราซี ๕๘๘๑เมตร. พม่าเข้าร่วมอาเซี่ยนตอนวันที่๒๓ก.ค. ๒๕๔๐ ชา.