LA DIVERSITAT DELS RECURSOS HÍDRICS EN ESPANYA

FACTORS HUMANS

ÚS i CONSUM

r

Usos consuntius, usos no consuntius

activitats econòmiques

regadiu, indústria, turisme

urbà

hidroelèctric

PROBLEMES

DESIGUAL DISTRIBUCIÓ en el tems i l'espai

irregularitat

concentració de la demanda

pèrdua per sistemes de reg per inundació i fugues

BALANÇ HÍDRIC

r

EN TERMES GLOBALS, EL BALANÇ HÍDRIC ÉS EXCEDENTARI. EL PROBLEMA ÉS LA SEUA DESIGUAL DISTRIBUCIÓ EN EL TEMPS I L'ESPAI, AGREUJAT PER LA CONCENTRACIÓ DE LA DEMANDA.

RECURSOS -

DEMANDA

zones amb superàvit o dèficit

LA POLÍTICA HIDRÀULICA

r

INSTRUMENT D'ORDENACIÓ TERRITORIAL PER ABASTIR NECESSITATS

Plans Hidrològics de Conca

Pla Hidrològic Nacional

Obres Hidràuliques: embassaments, canals, trasvassaments

Potabilitzadores, depuradores

FACTORS FÍSICS

CLIMA

Règim Fluvial

nival, pluvionival, nivopluvial, pluvial

cabdal regular, irregular

crescudes, estitatges

RELLEU

vessants fluvials disimètriques

Atlàntic, Cantàbric, Mediterrani

major o menor amplitud conques hidrogràfiques

Subtopic

SÒL i VEGETACIÓ

escorrentia, erosió

PROCEDÈNCIA

AIGÜES SUPERFICIALS, (rius i llacs) AQÚÍFERS

CONFLICTES TERRITORIALS

POSSIBLES SOLUCIONS

Programa Agua

a

ALTERNATIVES

Floating topic