ภาวะโลกร้อน

r

ความหมาย

a

1.ความหมาย

การเพิ่มขึ้นของอุณภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื่นผิวเเละนํ้าในสมุทรตั้งเเต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่20

มีการคาดการร์ว่าอุณภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.ผลกระทบ

สุขภาพ

ระดับนํ้าทะเลเพิ่มขึ้นสูงขึ้น

ทําลายระบบนิเวศ

สังคมเเละเศรษฐกิจ

ส่งผลการเกษตรเเละเเหล่งนํ้า

3.สาเหตุ

จากมนุษย์ เช่นอุตสหกรรมต่างๆ เเละอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน

จากมนุษย์ เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสหกรรม

จากเเหล่งธรรมชาติ เช่นกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต

การเผ้าไหม้จากธรรมชาติ

การเผ่าไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน

4.เเนวทางการเเก้ไข

ปลูกต้นไม้

ลดใช้ถุงพลาสติก

ประหยัดไฟ

ประหยัดนํ้า

ใช้จักรยาน