שלוש עשרה המידות של רבי ישמעאל

רבי ישמעאל הוזכר בספר "הפרדס של עקיבא" מאת יוכי ברנדסביקורת על הספר מאת ג'קי לויhttp://www.bhol.co.il/forums//topic.asp?topic_id=2974693&forum_id=771

השוואת שני עניינים והסבר האחד על פי השני

יחס הכלל והפרט

הסבר עניין על פי מקור אחר

יחס הכלל והיוצא מן הכלל

כלל ופרט וכלל - אי אתה דן אלא כעין הפרט

כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו - יצא להקל ולהחמיר.

מקל וחומר

מבניין אב מכתוב אחד ומבניין אב משני כתובים

ומפרט וכלל

כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו - יצא להקל ולא להחמיר.

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד - לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא.

מכלל ופרט

ומגזרה שווה

וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם.

דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו

מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל

כל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש - אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש.

You've finished your presentation
Restart
en