ภาวะโลกร้อน

ความหมาย

ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20

มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการป้องกัน

เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด

ลดการใช้พลังงานในบ้าน

คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์

วิทยุ

เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล

ใช้จักยานแทนการใช้รถ

ช่วยกันปลูกต้นไม้

สาเหตุ

กิจกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า

การทำการเกษตรและการปศุสัตว์

ก๊าซมีเทนจากการทำนาข้าว

กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรม

การใช้ยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์

รถยนต์

ผลกระทบ

ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบรุนแรงในระดับภูมิภาค

ยุโรป

พื้นที่ชายฝั่ง

ระบบทางธรรมชาติ

ธารน้ำแข็ง

ปะการัง

ป่าชายเลน

ะบบนิเวศของทวีปอาร์กติก

สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

You've finished your presentation
Restart
en