Propietats textuals - Mapa Mental

Propietats textuals

Adequació

Tema

Finalitat o intenció comunicativa

Contar

Informar

Convéncer

Grau de formalitat o registre

Tècnic

Culte

Estàndard

Col·loquial

Canal

Oral

Escrit

Multimèdia

Tipus de text

Explicatiu

Argumentatiu

Narratiu

Descriptiu

Conversacional

Coherència

Selecció de la informació

Organització i estructura

Tripartita

Cohesió

Relacions associatives de significat

Camps semàntics: Hiperonímia i Hiponímia

Relacions enciclopèdiques

Repetició de paraules

Substitució de paraules:

Sinonímia

Anàfora

Pronoms

Adverbis

Demostratius

Possessius

El·lipsi

Del subjecte

Del predicat

Connectors

1.

Ordre

2.

Conclusius

3.

Addicció

4.

Causa

5.

Conseqüència

6.

Contrast

7.

Finalitat

8.

Temps

9.

Exemplificació

10.

Reformulació

11.

Introducció d'un tema

12.

Reafirmació

13.

Condició

Click here to center your diagram.
Click here to center your diagram.